Meclis Kararları

Şubat 2022 Meclis Kararları

MECLİS TOPLANTISI MÜZAKERE TUTANAĞI

Değerli Arkadaşlar, 2022 yılı Ocak ayı meclis toplantısında gündemsiz olarak toplanılmış meclis kararı alınmamıştır.

03.02.2022 TARİHİNDE YAPILAN ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTISI

Başkan, Değerli Arkadaşlar 2022 yılı meclis ayı meclis toplantısına teşriflerinizden dolayı teşekkür ederim. Toplantıya geçmeden önce Meclis üyelerinin isim yoklamasını yapacağım Rıza ÇELİK, Veli HALİS, Aşkın AKKAYA, Murat ARSLAN ve Bircan DEMİRTAŞ toplantıya iştirak etmişlerdir.

2022 Yılı Şubat Ayı Meclis Toplantısı karar alınmadığından dolayı gündemsiz olarak toplanılmıştır.

)eğerli arkadaşlar gündemi kapatıyorum; 03.02.2022 tarihinde ki Şubat Meclis Toplantımıza Meclis Üyelerimizden İbrahim Özdemir, Mustafa KARAKURT, İsmail GÜNDOĞAN ve Muharrem KOŞAR mazeret belirterek toplantıya katılmamıştır.

Değerli Arkadaşlar gündem dışı söz almak isteyen var mı? Başka konu olmadığından dolayı toplantıyı bir sonraki oturuma kadar kapatıyorum. Toplantıya iştiraklerinizden dolayı hepinize teşekkür ederim.

Aralık 2021 Meclis Kararları

Madde I — Bazı Maktu Vergi ve Harçlara İlişkin Ücretler

İlan ve Reklamın Türü ve Yapıldığı Yer Kanuni Tarife Grup/Verginin Tutarı TL

En

Az

En

Çok

(TL)

1   ‘2 3 4  
I. Dükkân, ticari ve sınai müessese ve serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit levha, yazı ve resim gibi sabit bütün ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak Bulvar ve Meydan 40 200       100
Cadde 40 200       100
Sokak 40 200       100
2. Motorlu taşıt araçlarının içine Toplu taşıma 16 80        
       
 1. A) İLAN VE REKLAM VERGİSİ
 2. veya dışına konulan ilan ve reklamların beher metrekaresinden Ilık olarak araçları            
  Diğer 16 80       60
  3. Cadde, sokak ve yaya kaldırımları üzerine gerilen, binaların cephe ve yanlarına asılan bez veya sair maddeler vasıtasıyla yapılan geçici mahiyetteki ilan ve reklamların metrekaresinden haftalık olarak Bulvar ve Meydan 8 50       25
  Cadde 8 50        
  Sokak 8 50       25
  4. Işıklı veya projeksiyonlu ilan ve reklamlardan her metrekare için yıllık olarak Led ekranlı ilan ve reklamlardan 60 300       200
  Diğer Işıklı ve projeksiyonlu ilan ve reklamlardan 60 300       200
  5. İlan ve reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri, biblolar veya benzerlerinin her biri i in Bütün yerlerde 0,01 0,25       0,01
  6. Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler ve benzerlerinin beherinin metrekaresinden Bütün yerlerde 0,10         0,75
  1. B) EĞLENCE VERGİSİ
  Eğlencenin Türü ve Alanı Kanuni Tarife Grup/Verginin Miktarı (TL
  En Az TL En çok TL) ı 2 3 4
  Bar, pavyon, gazıno, gece kulübü, taverna, diskotek, kabare, dansing gibi eğlence yerlerinde çalışılan her gün için 50 m2 ‘ye kadar 25 250       200
  51 m2-150 arası 25 250       200

  151 m2-300 m:

  arası

  25 250       200
  301 m2 ‘den yukarı 25 250       200
  4 Ildızlı otelde 25 250       200
  5 yıldızlı otelde 25 250       200
  Bilardo ve masa futbolu salonları gibi eğlence yerlerinde çalışılan her gün için 25 m2 ‘ye kadar 25 250       200
  26 m2-50 m2 arası 25 250       200
  51 m2-100 arası 25 250       200
  101 m2 -200 arası 25 250       200
  201 m2 ‘den yukarı 25 250       200
                 
       

  (Biletle irilmesi zorunlu olma an e lence erlerinde

  1. ISGAL HARCI

   

  i galin Tiirii ve Yaplld1g1 Yer

  Kanuni Tarife Grup/Harcm Tutan (TL)
  EnAz (TL)

  En (:ok

  (TL)

   

  1

   

  2

   

  3

   

  4

  1. 52 nci maddenin (1)  ve (2) numarah bentlerinde yaz1h i$gallerde beher metrekare i9in gi.inde

   

  2

   

  10

       

   

  8

  2. 52 nci

  maddenin (1) numarah bendinde yaz1h hayvan sat1c1lan nm

  i$gallerinde

  a) Sat1$1 ya pilan

  ki.i9i.ikba$ hayvan ba$ma

   

  2

   

  10

       

   

  8

  b) SatI$1 yapilan bi.iytikba$ hayvan ba$ma

   

  5

   

  25

       

   

  15

  3. 52 nci maddenin (3) numarah bendind e yazd 1

  i$ga ller de

  a) Her ta$1ttan beher

  saat i9in

  2 10       8

  b) Parkmetre

  9ah$tmlan yerlerde beher saat ic;in

   

  2

   

  10

       

   

  8

   

  1. TA TIL GUNLERINDE CALISMA RUHSATI HARCI

   

  i yerinin Tiirii ve Alam

  Kanuni Tarife Grup/Harcm Tutan (TL)

  En Az

  (TL)

  En <;ok

  (TL)

  1 2 3 4

   

  Her tlir i$yeri i9in y1lhk olarak

  25 m2‘ ye kadar 20 800       250
  26 m2– l 00 m2 aras1 20 800       250
  l 01 m2-250 m2 aras1 20 800       250
  251 m2-500 m2 aras1 20 800       250
  501 m2“den yukart 20 800       250
  1. ISYERI ACMA IZNI HARCI

   

  i yerinin Tiirii ve Alam

  Kanuni Tarife

  Grup/Harcm Tutan

  (TL)

  EnAz (TL) En <;ok (TL) 1 2 3 4

  Her llir

  1..$yen 19m

  beher m2 sinde n

  25 m2 ‘ ye kadar 5 20       15
  26 m2– 100 m2 aras1 5 20       15
  101 m2-250 m2 aras1 5 20       15
  251 m2-500 m2 aras1 5 20       15
  501 1112 “de n yukan 5 20       15

   

  Madde 2 – Otobiis Ucret Tarifesi

 3. Belediyemize ait Otobüs ücreti Kınık-Almus arası sivil 7,00 TL, Otobüse atılan çuval başına 7.00 TL, öğrenci ücretsiz olarak taşınması belirlenmiştir. Belediyeye ait Ford transit aracın ise komple kiralanması durumunda Almus-Kınık arası: 100,00 TL, Kınık-Tokat arası: 250,00 TL yada diğer yerler İçin km başına 4 TL kira alınmasına, Belediyemize ait kamyon kira ücreti, Belde İçerisinde 150.00 TL, Kınık Almus arası 250.00 TL,diğer yerler için km si 12,00 TL, Belediyemize ait kepçe saat ücreti belde içi 225.00 TL, Belde harici yerlerde 275.00 TL, Belediyemize ait traktör ücreti belde içi 70,00 TL, Kınık-Almus arası 150,00 TL olarak belirlenmesine, Belediyemize ait Lowbet’in Belde içine kiralama ücreti 150.00 TL. Belde dışına kiralama ücreti km başına 12.00 TL oy birliği ile karar verilmiştir Otobüs Kiralamada Tokat ili içinde km başına 5.00 TL, Tokat İl dişi kiralamalarda Km başına 5,00 TL’dir.

  Veteriner Hekim Ücretleri Olarak

  Tohumlama 100.00 TL ilaç Muayene 100.00 TL Aşılama 50.00 TL

  Boynuz Kesme 50.00 TL Ameliyat 300.00 TL Doğum 150.00 TL.

  Hasta Kontrol 50.00 TL Mıknatıs 50.00 TL.

  Gebelik Muayenesi ve Sokak Hayvanları Muayenesi Ücretiz olarak belirlenmiştir.

  Madde 3 :EvIenme Cüzdan Bedeli l- Belediyemiz Evlendirme Memurluğunun yapacağı evlendirme işlemlerinde Cüzdan Bedeli Mal Müdürlüğü tarafından belirlendiğinden basılı evrak gider olarak Mal Müdürlüğü tarafından belirlenen resmi ücret alınır.

  Madde 4- İmar ile ilgili Harclar    

  A)İlk parselasyon harcı (beher metrekare için)

  TL

    1.00
  B)İfraz ve Tevhid Harcı (beher metrekare için)   1,00 TL
  Çapı Ücreti . . . . 35,00 TL

  C)Belediyemiz tarafından çıkartılacak İmar

  D)PoIigon röperler her sayfa için. ,35,00

  TL    

  E)Poligon nirengi, İmar Adası, koordinat değerleri için

  TL

  35,00

  F)Halihazır pafta kontrol Ücreti 1 Hektar..

  TL

  100,00

  G)İnşaat Plan ve Proje Harcı N12 ‘si .

  TL

  3,00

  Madde 5 — İşyeri Acına İzin Harcı

  Belediyemiz sınırları içerisinde ve Mücavir alan sınırları İçerisinde 5393 Sayılı ve 2646 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereği işyeri açan Şahıs ve Tüzel Kişilerden işyeri yyrımı yapmaksızın ND ‘sinden 10,00 TL

  Madde 6- Kayıt Harcı

  Belediyemizden kayıt alan şahıslardan10,00 TL

  Madde-7 Numaratai Ücreti

  Meskenler için yapılacak numarataj ücretleri.10,00 TL

  Madde 8 —Kanalizasyon Ücreti

  Kasabamızda mesken ve işyerinde kanalizasyon bağlantısı yapılacak kişilerin belediyemize müracaat ederek bağlantı yerlerinin belediyemizce tespit edilerek gösterilmesi istifade edecek her bağlantısı için 75,00 TL malzeme ücreti ve kepçe çalışma bedeli ek olarak fiyata ilave edilir.

  Madde-9 — Su Ücret Tarifesi

  1. Meskenlerden ve İşyerlerinden

  – 2 Aylık O M3’den -9999 MB’ ekadar.1.00 TL

  1. Sulama Suyu Bedeli

  1- Bahçe vb. Sulama Ücreti Saati .                                                                        20,00 TL

  60,00 TL

  • Sayaç Abone Teminatı . 100,00 TL
  • Açma Kapama Ücreti olarak 100,00 TL

  Madde 10- Cezalar

  I . Çevre temizliğine aykırı davranmak

  1. Kaçak su kullanmak
  2. Yol ve meydanları işgal etmek
  3. Trafik Düzenini bozmak
  4. Belediye Yasaklarına muhalefet etmek

  Değerli arkadaşlar; 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre konutlara ait çevre temizlik vergisi su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyük şehirlerde 5.00 TL diğer yerlerde 10.00 TL olarak hesaplanır denilmektedir. İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait Çevre Temizlik Vergisi;

  Bina Grupları I Derece 2. Derece 3 Derece 4 Derece 5 Derece 7. Grup 30 25 18 15 12

  olarak uygulanmasına ve tahsil edilmesine; konutlara ait çevre temizlik vergisinin 20 kr olarak uygulanmasına ve tahsil edilmesine;

  -Muayene ruhsat ve rapor harcı         10.00 TL -Sağlık Belgesi Harcı         5.00 TL olarak uygulanmasına ve tahsiline

  Değerli Arkadaşlar, beldemizde bakkal, kasap ve manav olarak kullanılan işyerleri için ölçü ve tartı muayene Harcının belirlenmesi gerekmektedir. Buna göre;

  Harcın Tutarı (TL)

   

  1. Tartı ağırlıklarının her birinden 1,00 TL
  2. Uzunluk ölçülerinin her birinden 1,00
  1. Akıcı ve kuru taneli maddelerin hacim ölçülerinin her birinden 2,00 TL
  2. El terazilerinden 3,00 TL
  3. Normal masa terazilerinden 4,00 TL
  4. Otomatik (ibreli) terazilerden 5,00 TL
  5. Elektronik terazilerden 10,00 TL
  6. Kantar ve Basküllerden 15,00 TL olarak uygulanmasına ve tahsiline; Bina İnşaat Harçları;

  Harcın Tutarı l- Konut Proje Tastik Harcı… .15,00 TL 2- Konut Toprak Harcı, Taşıma Kabul Harcı (Katbaşı)….15,00 TL

  • Konut İşgal Harcı. .50 TL
  • Isı Yalıtım15,00 TL
  • Proje Tastik Ücreti… … . .. . 0,50 TL

  -300,00 TL

  7- Bahçe Duvar Harcı.. .5.00 TL

  8- Konutlarda Kat Başı işgaliye ( malzeme yığılıyor işgal ediliyor)… 9- Harfiyat kanal Yıkıntı Atıklarım Taşıma üçreti. .

  50.00 TL

  80.00 TL

  10- Bina Muayne Harcı. .                                                                                100.00 TL

  I I- Kanalizasyon Bağlama Harcı (kat başı). . . .                                               75.00 TL

  12- Ağaçlandırma                                                                                                  10 TL

  13- Çöp Konteynır Harcı (kat başı).                                                                      10 TL

  1. İçme Suyu Bağlama 50.00
  TL  
  I.Konut İnşaatı İnşaat Alanı rn2 başına (TL
  a) 100 m2’ye kadar 4.00 TL
  b) 101-120 1-n2 4.50 TL
  c) 121- 150 m2 5,00 TL
  d) 151-200 5.50 TL
  e) 200 m2’den yukarısı 6.00 TL
  2. İşyeri İnşaatı İnşaat Alanı m2 başına (TL)
  a) 25 m2 ‘ye kadar 5,00 TL
  b) 26-50 m2 8,00 TL
  c) 51-100 10.00 TL
  d) 100 m’den yukarı olarak uygulanmasına ve tahsiline 12.75 TL
  3. Yapı Kullanım İzin Harcı . m2 başına 4.00 TL

  vergi Dışı Gelirler

  Madde-ı Yayın Cihaz Ücreti

  1. B) Yayında Aranacak Hususlar
  • Müstehcen yayın ve adap dışı yayın yapılamaz.
  • Yayınlar belediyemiz tarafından belirlenen saatte yapılır.
  • Resmi tatil günlerinde yapılacak ilanlardan %100 zam uygulanır. C) Yayın Ücret Tarifesi l- Belediyemiz hoparlöründen yayınlanacak her türlü ilandan

  2- Resmi Dairelerin 2886 Sayılı Yasa Gereğince yayınlatılacak ilanlarından..

  3- Bant Kayıtlarından. ,

  4-Kayıp, Buluntu, Cenaze ilanları hayır kurumları ve kamu yararına çalışacak demek ve kişilerden ilan ücret alınmaz.

  Ücret Tarifelerinin I Ocak 2022 Tarihinden itibaren uygulanmasına meclisimizce oy birliği ile karar verilmiştir.

Ekim 2021 Meclis Kararları
 • 5343 Sayılı Belediye Kanununun 61. ve 62. Maddeleri gereğince belediyemiz 2021 Yılı Gelir ve Gider Bütçesi Analitik Bütçe Sınıflandırılması Esaslarına göre hazırlanan analitik bütçe 30/09/2021 Tarih ve 2020-37 Sayılı Encümen kararı ile encümenimiz tarafından incelenerek bir noksanlık bulunmadığı görülmüş olup; 08.10.2021 tarihli Belediye Meclis Toplantımızda meclisimize sunulmuştur. Buna göre belediyemizin 2022 Mali Yılı Analitik Bütçesinin;

  GİDER

  PERSONEL GİDERLERİ1.107.000,00 TL

  SOSYAL GÜN’ KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ196.000,00 TL.

  MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ2.453.000,00 TL.

  FAİZ GİDERLERİ70.000,00 TL.

  CARİ TRANSFERLER151 .ooo,oo TL. SERMAYE GİDERLERİ223.000.00 TL.

  YEDEK ÖDENEK300.000,00 TL

 • GELİR 

   

   

   

   

  VERGİ GELİRLERi

  TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

  ALINAN BAĞIŞ YARDIMLAR İLL ÖZEL GELİRLER DİĞER GELİRLER

  219.000.00  TL. 219.000,00        TL.

  882.000.00   TL. 3.180.000.00     TL.

   

   

  TOPLAM                  4.500.000,00 TL.

   

  Belediyemiz 2022 Yılı Analitik Gelir ve Gider Bütçesi toplama : 4.500.000,00 TL. olarak hazırlanmış olup; Belediyemizin 2021 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçesi denk bütçe olarak hazırlanmış olduğundan. 2022 Yılı Bütçelerinin aynen kabulüne belediye meclisimiz tarafından oy birliği ile karar verildi.

Haziran 2021 Meclis Kararları
 • Belediye Başkanlığımız mücavir alan sınırları içerisinde bulunan. K ınık Beldesi Kurtuluş Mahallesi, 101 ada I numaralı orman parseli sınlrlarında Pullugöz Mevkiinde daha önceden de içme suyu olarak kullandığımız yer altı suyunun, gerekli analizlerin yapı tarak içmeye elverişli su olduğu tespiti yapılmıştır. Söz konusu suyun kurumlardan gerekli izinler alınarak su irsaliye hattı döşenerek içme suç deposuna getirilmesine; Gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesi için Belediye Başkanı Güven ARSLAN’A yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliğiyle karar verilmiştir.
 • Belediye Başkanlığımız Yuvaköy Mahallesinde İçme Suyu temin etmek üzere Belediye Başkanlığımızca yapılan araştırmada Jeofizik Etüt Raporuna göre Yuvaköy Mahallesi Hamam Yakası Mevkiindeki Mülkiyeti Tescil Dışı olan 40.3575-36.9646 koordinatlarındaki alanda yüzeyden itibaren ölçü derinliğine kadar yer altı suyu bulundurmaya ve taşıma elverişli formasyonların tespit edilmiştir. İçme suyu temini için sondaj vurulmasına yeteri kadar yerin sondaj sahası olarak kullanılmasına; Gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesi için Belediye Başkam Güven ARSLAN’ A yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliğiyle karar verilmiştir.
Nisan 2021 Meclis Kararları
 • 2020 YILI ÇALIŞMALARI

   

  Gelen Evrak Sayısı:                                   364 Giden Evrak Sayısı:                                   317

   

  Evrak dosyalama işlemleri usulüne uygun olarak yapılmaktadır. Posta yoluyla ve zimmetle belediyemize gelen ve giden evrakların kayıtları yapılacak ilgili kişi ve kurumlara gönderilmektedir. Başkanlığımızca yapılan yazışmalar ilgili birimce takip edilmektedir.

   

  2020 YILI MECLİS ÇALIŞMALARI:

   

  Toplantı Sayısı             11

  Karar Sayısı                   8

 • 2020 YILI EYLENDİRME HİZMETLERİ:

   

  Evlendirme iş ve işlemleri başkanlığımızca yapılmaktadtr.

  2020 Yılı içerisinde belediyemize müracaat eden 7 çiftin nikah işlemleri ve akitleri yerine getirilerek evrakları ilgili birimlere düzenli olarak gönderilmiştir.

   

   

  HESAP İŞLERİ

   

  Görev Tanımı:

   

  Belediye gelir ve Gider Bütçesinin hazırlanması. onaylanması, kesin hesap cetvellerinin tanzimi ve tasdiki, belediyemize alınacak her türlü malzeme alımları. faturaların tahakkuk evraklarını. devlet harcama yönetmeliği doğrultusunda hazırlamak. ödemek. SSK, KDV. Muhtasar ve bu gibi beyan ve bildirgeleri ilgili kurumlara göndermek. tahsilat iş ve işlemlerini yapmak ve kontrol etmek.

   

  Belediyemizin tüm tahakkuk ve tahsilat işlemleri Bilgisayar ortamında yapılarak halkımıza daha !JıZ!ı ›e

  düzenli bir hizmet vermeLtedir.

   

   

   

   

   

   

  2020 YILI GELİR VE GİDER HESAPLARI

  GELİR :

   

  Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler Dahilde Alınan Mal ve Hizmetler Harçlar

  Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Kira Gelirleri

  Merkezi Yön. Bütçesine Dahil İd. Alınan Bağışlar Faiz Gelirler

  Vergi Gelirlerinde Alınan Paylar Vergi Cezaları

  Diğer Çeşitli Gelirler

   

   

  48.811.50 TL

  10.702.50 TL

  4.816.49 TL

  102.752.91 TL

  204.30 TL 770.698,64 TL

  11.16 TL

  :2.210.718.34TL

  7.360.73 TL

  6.350.00 TL

  GİDER:

  Personel Giderleri

  Sosyal Güv.Kur.Dev. Prim.Gíderi Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri

  Cari TransÏ’erler Sermaye Giderleri

   

  TOPLAM                              

   

  893.110.93 TL 153.942,11 TL

  :1.923.209.29 TL

  73.734.16 TL

  73.593.86 TL

  137.860.06 TL

   

  : 3.255.426,41 TL

   

   

   

   

   

   

   

  EMLAK İSLERÍ    :

  Beyanname veren mükelleflerden elde edilen gelir.

  1. Bina Vergisi
  2. Arazi Vergisi
  3. Arsa Vergisi
  4. Çevre Temizlik Vergisi

   

  TOPLAM                        

   

  28.498.46 TL

  6.200.38 TL

  2.947.02 TL

  11.165.64 TL

   

  : 48.811,50 TL

   

   

   

   

  BANKA MEVCUTLARI :

  2020 Yili Banka Hesabindan 104.869,65 TL 2021 yilina devredilmiştir.

   

  FEN VE İMAR İŞLERÍ ve GENEL ÇALIŞMALAR

   

  Belediyemiz sinirlari dáhilin de bulunan yerlerin imar planlari Belde yerleşim alanlarinin düzeni. çevrenin estetik görünümü, Belde halkinin imar-yol-su-kanalizasyon- içme suyu çeşmeleri -inşaatlar- köprüler-menfez-otopark-çevre düzenlemeleri hàlihazir harita yapim yapimi alt yapi proje gibi ihtiyaçlarin karşilanmasi fen ve imar hizmetlerinin sorumluluk alanindadir.

   

  2020 YILI YAPILAN ÇALIŞMALAR

  -Beldemiz Piknik Alanlarina ve Yaylalara Oturma Masalari Yapilarak Vakit Geçirecekleri Alanlar Oluşturulmuştiir.

   

  -Beldemizde Bir İlk Yaratarak Kendi İmkánlarimiz Doğrultusunda Belediye Binamiz İçerisinde 40 M2’lik Bìr Odamiza ”Kitapsiz Büyüyen Çocuk. Susiiz Büyüyen Ağaca Benzer.” Diyerek Yapimina Başladiğimiz Kütüphanemizi Vatandaşlanmlzin Hiztnetine .4çtik.

   

  -Beldemiz ve Beldemize Bağli Olmayan Komşu Köylerin Kiş Aylarinda Karla Mücadele Kapsaminda

   

  Yağişlarin Olduğu DönemleTdeki Kapanan Bütün Yollari Açilmiş Vatandaşlarimiz Giderilmiştir.

   

  -Bugün Mersin Büyükşehir Belediyesinden 4*4 Ford Ranger ve 2 adet motosikİet BëlÉ iy

  edilmiştir.

 • -Çalışma arkadaşlarımızın soğuk ha a şartlarında daha iyi imkânlarda çalışması için tüm personelimize kışlık giysiler aldık.-Meclis Toplantıları Halka Acık ve Sosyal Hesaplardan Canlı Yayın Yapılarak Yapılmakta ve Şeffaf Halka Hesap Veren Bir Belediyecilik Anlayışı İle Belediye Hizmetlerimiz Devam Etmektedir.

   

  -Beldemizde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Etkinlikleri Yaparak Kınıklı Kadınlarımıza karanfil Hediye ettik.

   

  -Ülkemizde hıx1a yayılan Korona virüs (Coı’id – 1 9) sebebiyle xatandaşlarırııızın sağlığı için Dezenfek4e malzemeleri ile Belediye Başkanlığımız tarafından Almus fiaymakamlığı Hizmet Binası, Alınus İlçe Jandarma Bölük Komutanlıği. A]mus İlçe Emniyet Müdiirliiğü. Almus İlçe Tarım Müdiirlüğü, Ziraat Bankası. Alnıus Ziraat Odası. Belediye Hizmet Binamız. Kınık. Yuvaköy ve Gevrek Mahallelerimiz deki ortak kullanım a]anlarıınıza Veteriner Hekimimiz tarafindan dezenfekte işlemi yapılmıştır

   

  -Vatandaşlarımızın sağlığı açısından korona x’irüs önlemleri doğrultusunda 60 yaş üzeri olan komşularırnızın Belediye personelimiz ihtiyaçlarını tedarik ederek dağıtınıını gerçekleştirdi. Biz sizler için dışarıdayım. sizler evde kalın.

   

  -Yuvaköy mahallemizin bozuk olan grup yoluna dolgu işlemi yapllinıştır.

   

  -Korana virüs sebebiyle dışarıya çıkamayan ›’atandaşlarımız için Beldemix Maha)lelerinıizdeki haneleriıı tarnamına kuru gıda yardımında buhınduk.

   

  -Beldemizde 20 yıldır ekilıneyen tarım arazi]erini üretime açıyoruz. Beldemiz Yavaşıklı mevkiinde bulunan tarlma elverişli arazileri üretim için hazır hale getirip Hayvancıllğa destek amacıyla havs’an yemi üretimine başlanmıstır.

   

  -Yuvaköy mahallemizin bozuk olan grup yoluna dolgu işlemi yapılmıştır.

   

  -Kınık. Gevrek ve Yuvaköy mahallelerimiZi TBMM’nin kuruluşunun 100.yılında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dünya çocuklarına armağan ettiğİ 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve ÇocuL Bayramı kapsamında bayraklarla donattlk. Salgın nedeniyle bayramı evde kutlayan çocuklarımıza Puzzeleri hediye ettik.

   

  -Beldemiz Gevrek mahallemizde yayla yollarının yol genişletilmesi ve düzenleme işlemi yapılmıştır.

   

  ‘-Kınık Beldemizdeki Killiğin derenin yolu ve Havuza giden sondaj yolu yapıldı. Yaylaya çıkan yollarımız da yola zarar veren çeşme ayakları için gerekli çalışmalar yapılmıştır.

   

  -Beldemizde Kurtuluş Mahallesinde bulunan Eski .Stil durumda olan Ortaokul Binasının Yeni Belediye hizmet binasını tarihi ve kültürel dokusuna uygun olarak yeniden projelendirdik ve Belediye binamız olarak halkımızın hizmetine açtık.

   

  -Beldemizde geçmiş dönemde yapılan İçme suyu rögarların toprak seviyesinde olması nedeniyle Bakım onarım çalışmaları yapılmış ve içme suyu rögarlarımız yükseltilmiştir.

   

  -Beldemizde büyük bir eksiklik olan x’e Belediyemize İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından beldemize hibe edilen cenaze nakil aracımız cenaze hizmetlerinde kullanılması amacı ile halkımızın hizmetine sunulmuştur,

   

  -Kınık Merkezde yapılması için başvuru yaptığımız gölet için DSİ’den gelen mühendistfiri Çe Jcele,mede bulunduk.

 • -Gex’rek mahallemizde yıllardır yapılmayan Belde halkının arazilere geçiş noktası olarak kullanılan Ğöğ Elmanın yoluna dolgu çalışması yapılmıştır.-Beldemiz Gevrek Mahallesi Şendere Sokak da Şehircilik Anlayışına Uymayan Sokak Parke Taşı (Kilitli Taş) Döşemesi Yapılmıştır.

   

  -Almus Kaymalığı, Almus llçe Tarım Müdürlüğü ve Belediyerniz katkılarıyla yapılacak olan Kınık Cumhuriyet Mahallesine Meyve Balıçeleri projesinin incelemesi tamamlandı. Belde halkımızın desteğini ve onayını aldıktan sonra gölet projemizin hızlandırılması sağlanacak ve Beldemizdeki boş arazilerde üretime başlayacağız.

   

  -Kınık ve Yuvaköy mahallelerimizde Sokak x’e caddelerimizi sürekli aralıklı günlerde yıkanarak temizliğini

  gerçekleştirdik. Pandemi döneminde Co id-19 ile mücadele etmeye devam ediyoruz.

   

  -Gevrek mahallemizde eksiklik olan Belediye Ekmek Pişirme Fırınımızın Belediye Başkanlığımız tarafından yapılacak halkımızın hizmetine açılmıştır.

   

  -Eğitimde lirsat eşitliği yaratmak için Pandemi döneminde başlatmış olduğumuz tarımsal töaliyetlerimizi hasadımızı gerçekleştirerek sonlandırdık. Proje kapsammda Yulaf ve Bezelye ekimi gerçekleştirdik. Belde nalknnıza satarak elde edilen gelirle eğitimini sürdüren öğrencilerimize burs imkanı yaratacağız. Projemiz Fox Tv de sabah haberlerinde yer almıştır.

   

  -Kınık Yaylamızda 2 adet çeşmemizi ve Beşo1uk’ta bulunan çeşmelerimizi yenilennıiştir. Ayrıca tüm çeşmelerimizin bakımlarını yapılmıştır.

   

  -Beldemiz Gevrek Mahallemizde, Aşağı Ge rek mevkii ı’e Yukarı Gex’rek mex’kiinde bulunan ınezarlıklarımızın Telleme düzenleme çalışması yapılmıştır.

   

  -Öküşmen – Sendere mevkiinde Belediye Başkanlıgımız tarafindan yapılan ekmek pişirme fırın için çalışmalarımız başlamıştır.

   

  -Daha iyi bir Kınık için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Beldemiz Merkezinde bulunan sondaj borularınln tamamının değişimini gerçekleştirdik. İnsan sağlığına zarar ’eren asbestli demir boruların yerine insan sağlığına zarar vermeyen borularla değiştirdik.

   

  ‘-Beldemiz Yuvaköy Mahallesinde Mahallemizin için kısmında kalan Grup Yoluna asfaltlama çalışması yapılmıştır.

   

  -Beldemiz Cumhuriyet Mahallesinde Çağlayan Dere mevkiine taş duvar örme çalışmaları ve yol genişletme çalışmaları başlamıştır.

   

  -Belediyemizde 2 adet 1997 Model BMC marka ve 2019 Model Ford Marka çöp kamyonu bulurımaktadır. 1997 model çöp kamyonu pompa hidrolikleri ekonomik ömrünü yitirmiş ve sürekli arıza yaptığından kullanılmamaktadır. Belediyemiz 5 mahalleden oluşmakta olup. Gevrek Mahallemizin Belediye Hizmet Binamıza uzaklığı 19 km. Yuvaköy Mahallemize ise uzaklığı 18 km dir. İş Makinelerimizin Beldemiz Mahallerinde oluşan arza esnasında bölgeye ulaşması zaman almakta. aşırı yakıt harcamakta ve mesafe uzaklığından dolayı yıpranmaktadır. Bu sebeplerden dolayı atıl durumda olan 1997 model BMC marka çöp kamyonun Çekici ve Taşıyıcıya dönüştürülmüştür.

   

  -Kınık Eski Belediye Binamızı yenileyerek Kültür ve Cennet i olarak halkHnızın hizmetiwean          uşfu

 • Belediyemiz Mehellerinin Haşere Ve Böceklere Karşı İlaçlanması İçin Dumanlı. Püskürtmeli Ve Jeneratör Olarak Ta Kullanılabilen Son Sistem İlaçlama Makinesi .A1ımı Yapıldı. Bu Sayede Belde Vatandaşlarımız Hayvan Ahırları Dahi İlaçlaması Yapıldı.-Beldemiz 3″uvaköy Mahallesindeki Alt Yapı Çalışmalarından Bozulan Yolların Tadilatına Başlamış 03.05.2019 Tarihinden itibaren Yollarının Tamamının Tadilatı Yapılmıştır.

  2020 yılı Faaliyet Raporu meclisimizce oy birliği ile kabul edilmiştir.

 • Belediye Başkanllğımız mücavir alan sınırları içeresinde bulunan K ınık Beldesi Kurtuluş Mahallesi 145 ada 6 parsel numaralı mülkiyeti hazineye ait taşınmazı 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 30 maddesi gereğince 30.000.00 TL (otuz bin Tü rk lirası) bedel ödeyecek satışının Tokat Milli Emlak Müdürlüğünden Kınık Belediye Başkanlığına yapılmasına, Gerekli iş ve işlemlerin yiirütülmesi için Belediye Başkanı Güven ARSLAN’A yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliğiyle karar verilmiştir.Gündem maddesi gizli oylamayla seçime geçildi. 

  Meclis Baskanlıiiı Vekili ve Yardımcısının;

   

  İbrahim ÖZDEMİR               9 Oy Başkan Vekili

  İsmail GÜNDOĞAN              9 Oy Başkan Veki I i Yardımcısı

   

  Yapılan oylama sonucunda Meclis Başkanı Vekili ibrahinı ÖZDEMİR. Meclis Başkanı Vekili Yardimcılığına İsmail GÜNDOĞAN seçilmiştir. Meclis üyelerine ilan edildi.

   

  Meclis Katipliğine;

   

   

  Murat ARSLAN Rıza ÇELİK

  9 Oy

  9 Oy

   

   

  Yapılan gizli oylamada Meclis Katipliğine, Murat AR SLAN ve Rıza ÇELİK seçildi. Meclis üyelerine ilan edildi.

  1580 sayılı yasanın 77. Maddesi uyarınca encümen seçimine geçildi.

Mayıs Karar
 • Belediyemizde 5393 sayılı Kanunun 49. Maddesi gereğince teknik hizmetler sınıfında kadro karşılığı tam zamanlı 1 adet mühendis personelin sözleşmeli çalıştırılmasına, aylık net ücretinin Ocak 2019 Maliye Bakanlığı Bütçe ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen artılımlı limitlere kadar olan bölümden verilmesine, Belediyemiz meclisince görüşülüp; Meclisimizce Oy birliği ile karar verilmiştir. 
 • 2019 Yılı Yayla şenliğinin 12.08.2019 Pazartesi günü Kınık Beldesi Katırlık Yaylasında yapılmasına, İkramlık dağıltılmasına ve Yöresel sanatçı getirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
 • Kınık Merkez bulunan sulama Havuzunun tadilatı ve Beldemizdeki su kaynaklarının yetersiz olmasından dolayı içme suyu arama çalışmalarının başlatılıp karara bağlanmasına; Meclisimizce oy birliği ile karar verilmiştir.
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search